You are here:-History

2000 ~ 2010

부산시 선도기업 인증 취득2010. 03 - 일본오사카 사무소 개설2009. 09 - ISO 14001;2004 인증2006. 04 - ISO/TS 16949;2009 인증2004. 02 - INNO-BIZ 업체 선정2003. 01 - 3차원 CMD 및 SIMULATION 도입2002. 09 - 기술연구소 설립2002. 05 - SQ-MARK 인증 (현대/기아자동차)2001. 12 - ISO 9001;2008 인증 2000. 12 -

By | 2018-11-28T13:22:08+00:00 11월 28th, 2018|Categories: History|0 Comments